KVKK ve Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

            ÖNCÜ GİRİŞİMLER TİCARET A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda veri sorumlusu sıfatıyla; temel hak ve özgürlüklerinizden birisi olan kişisel verilerinizin korunması, hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması, aktarılması ve sahip olduğunuz haklarınıza dair 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (“KVKK”) ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatma yükümlüğümüzü yerine getirmek adına iş bu metni hazırladık.

            İş bu "Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni"ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkımız saklıdır. Aydınlatma Metninin güncel haline, https://www.yapilir.com/pages/kvkk-ve-gizlilik-politikasi üzerinden her zaman erişilebilirsiniz.

Kişisel Veriler Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek/tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

KVKK gereği “kişisel veri”, kimliğinizi belli ya da belirlenebilir kılan her türlü veriyi ifade etmektedir. Örnek olarak adınız, soyadınız, fotoğrafınız, telefon numaranız, IP adresiniz, banka bilgileriniz vb. bilgileriniz kişisel verilerinizdir. Tarafınızın parmak izi, retina taraması, kan grubu vb. verileri ise KVKK uyarınca özel nitelikli kişisel verileriniz olarak tanımlanmaktadır. Özel nitelikli kişisel verileriniz, tarafınızın açık rızası olmadıkça işlenmeyecektir.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel verileriniz aşağıda açıklamış olduğumuz şekilde veri sorumlusu sıfatıyla ÖNCÜ GİRİŞİMLER TİCARET A.Ş. Olarak tarafımızca toplanmakta ve işlenmektedir. Veri sorumlusu olarak bilgilerimiz aşağıdaki gibidir.

ÖNCÜ GİRİŞİMLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No: 0656049236800001

Andifli Mahallesi Sokullu Sokak A Blok 4 A Kaş/Antalya

Yasal altyapı sağlandığında tarafımızca atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, Veri Sorumluları Sicilinde ve https://www.yapilir.com/pages/kvkk-ve-gizlilik-politikasi uzantılı internet sitesinde ilan edilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

KVKK uyarınca;  kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleşen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi" olarak kabul edilmektedir.

ÖNCÜ GİRİŞİMLER A.Ş. olarak aşağıda belirtmiş olduğumuz amaçlarla, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli ve meşru amaçlar için, amaçla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde kişisel verilerinizi otomatik yöntemlerle işliyor ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlenen amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ediyoruz. Aynı zamanda mevzuatta öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak kişisel verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

https://www.oncuyapimarket.com isimli internet sitemiz üzerinden hizmet alımı, site üyelik işlemlerinin tamamlanması, alışveriş işleminin gerçekleştirilmesi, sipariş hazırlama, paketleme, sevk irsaliyesi hazırlama, kargolama, teslimat bilgilerinin güncellenmesi, siparişinizin size ulaştırılabilmesi, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, satış sonrası operasyonel işlemlerin (değişim, iade, ürün incelemesi vs.) yerine getirilebilmesi, alışverişinize ilişkin faturanın tarafınıza gönderilebilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad) ve iletişim bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası, adres) ve alışveriş (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli ve ödeme detayları) bilgilerinizi,

Fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi, ayrıca vergi mükellefi iseniz ek bazı fatura bilgileriniz (TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),

Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileriniz (kredi kartı bilgileri tarafımızca kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.), Alışverişinizin akabinde siparişinizin tarafınıza ulaştırılabilmesi amacıyla ad soyad, cep telefonu , mail ve adres bilgilerinizi işliyoruz.

Ayrıca, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, size özel kampanyaların hazırlanması, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla da kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel Verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar sebebiyle ve yasal sınırlar çerçevesinde kişisel verileriniz grup şirketlerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurtiçi ya da yurtdışında mukim iş ortaklarımız, hizmet alınan yurt içi ve yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

ÖNCÜ GİRİŞİMLER A.Ş. olarak işlenen kişisel verileri güncel teknolojik yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak muhafaza etmekteyiz. Bu amaçla kişisel verileriniz ilgili mevzuatta yer alan ilkelere uygun olarak, işlenme amaçları doğrultusunda gerekli olan sürelerle muhafaza edilmektedir. ÖNCÜ GİRİŞİMLER A.Ş , işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri resen veya Veri Sahibi’nin talebi üzerine silecek, yok edecek veya anonim hâle getirecektir.

Haklarınız ve Veri Sorumlusu Olarak Tarafımıza Başvuru

KVKK ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerinin uygulanması amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla tarafımıza (ÖNCÜ GİRİŞİMLER A.Ş) başvurma hakkınız bulunmakta olup KVKK’nın 11. Maddesi kapsamındaki haklarınız:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme şeklindedir.

            Yukarıda sayılı haklarınız kullanabilmek amacıyla tarafımıza yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Yazılı olarak yapacağınız başvurularınızı  e-mail yoluyla info@yapilir.com adresine " Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgi Talebi" açıklaması ile veya iadeli taahhütlü mektup/noter kanalıyla "Andifli Mahallesi Sokullu Sokak A Blok 4 A Kaş/Antalya" adresine iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi Adres
İadeli Taahhütlü Mektup/Noter Andifli Mahallesi Sokullu Sokak A Blok 4 A Kaş/Antalya
e-mail/KEP (***e-mail adresiniz sistemimizde kayıtlı değilse/üye değilseniz başvurunuzun güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olması gerekmektedir.) info@yapilir.com

 

            Haklarınızın kullanımına ilişkin yapacağınız başvurunun 10.03.2018 tarihinde 30356 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"in 5/2 maddesi uyarınca kanuna ve mevzuata uygun cevaplanabilmesi için başvuruda yer alması gereken zorunlu unsurlar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi,

d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

e) Talep konusu

    Belirtilen unsurlara sahip,  talep edilen hakka ilişkin bilgi ve belge ile açıklamaları içeren talep dilekçenizi talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak cevaplandırmayı  kabul ve taahhüt etmekteyiz. Ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme imkanımız saklıdır.

    Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına ÖNCÜ GİRİŞİMLER TİC. A.Ş. olarak sizden bazı doğrulayıcı bilgi ve belgeler talep edilebilecektir.

    Veri sahibi başvuru formuna https://cdn.shopify.com/s/files/1/0739/5868/7011/files/Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx üzerinden de ulaşabilirsiniz.

    Güncelleme tarihi: 13.04.2023

    ÖNCÜ GİRİŞİMLER A.Ş.